REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO VÝDAJA orokids.sk

 

V zmysle ustanovenia § 18 a § 18 a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitela vydáva spoločnosť Q&OC Partner s. r. o. so sídlom Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov, IČO: 50 148 176, IČ DPH: SK2120211500, zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 32549/P (ďalej len "predávajúci") Reklamačný́ poriadok, ktorý́ spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len ,,reklamácia,, ) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť̌ a o vykonaní záručných opráv.

 

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.Tento Reklamačný́ poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“) a upravuje práva kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov najmä zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a Občianskeho zákonníka v znení́ neskorších predpisov pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný́ sa zoznámiť̌ s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci vyhlasuje, zem bol riadne oboznámený́ s týmto Reklamačným poriadkom a prejavuje s ním súhlas od kliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Pokiaľ tento Reklamačný́ poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný́ vo VOP. Ak nie je definovaný́ ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platne a účinne právne predpisy.

5. Ako doklad o záruke (daňový́ doklad) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný́ doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

6. Predávajúci vydáva namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení́ veci obsahujúci uvedene údaje.

Článok II.

Záručná doba

 1. Záručná doba začína plynúť̌ zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na daňovom doklade.

2. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim je 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný́ právny predpis lehotu kratšiu alebo dlhšiu. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov). Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, počas záručnej doby, zaniknú, ak neboli uplatnene v záručnej dobe.

3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kde bol kupujúci po skončení́ opravy tovar prevziať̌ sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť̌ záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení́, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predlženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

Článok III.

Postup pri uplatnení reklamácie

1. Miestom pre zaslanie reklamácie je zásielka doručená na adresu Q&OC Partner s. r. o., Ťačevská 9, 085 01 Bardejov. Deň uplatnenia reklamácie začína plynúť dňom doručenia na adresu spoločnosti Q&OC Partner s. r. o.

2. Kupujúci, ktorý́ nie je spotrebiteľom je povinný́, a kupujúcemu, ktorý́ je spotrebiteľom, je odporúčane, aby bezprostredne pri dodaní́ prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť̌ pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podlá priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený́ odmietnuť̌ prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, zem zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutne poškodenie popišať̌ v odovzdávacom protokole prepravcu. 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutne okamžite oznámiť̌ e-mailom a spísať̌ s dopravcom škodový́ protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať̌ e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k neúplnej alebo poškodenej zásielke a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom pri dodaní tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať̌, dávajú však predávajúcemu možnosť̌ preukázať̌, zem sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4. Kupujúci môže chybný́ tovar na reklamáciu zaslať̌ prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný́ tovar by mal byť dôkladne zabezpečený́, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený́ viditeľne "REKLAMACIA" a obsahovať̌: reklamovaný́ tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť̌ kópiu nákupného dokladu, podrobný́ popis chyby a dostatočne kontaktne údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) a kópiu potvrdenia o zaplatení́ kúpnej ceny. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný́ aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží́ uvedene skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť̌ si požadovaný́ spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie). Osoba uplatňujúca reklamáciu zároveň v reklamácii uvedie spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení́ ( ukončení́ ) reklamácie ( kontaktnú poštovú adresu, email ).

5. Kupujúci, ktorý́ nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný́, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný́ alebo reklamačný́ doklad) musí́ byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný́ aj kupujúcemu, ktorý́ je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží́ uvedene skutočnosti inak.

Článok IV.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

- ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,

- ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

- ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- ak boli spôsobené prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou

- ak boli spôsobene prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov

- ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,

- ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, pripadne pôsobením elektrostatického výboja

- ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

2. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté alebo predávajúcim deklarované, pripadne je možne ich očakávať̌ vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

3. Predávajúci ďalej nezodpovedá za zjavne vady kozmetického tovaru (ako parfum, krémy a pod.) ak je tento v čase reklamácie už aspoň sčasti spotrebovaný́.

4. Tovar zaslaný́ k reklamácii bude testovaný́ iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

5. Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie z hygienických dôvodov čistý resp. vyčistený, nezašpinený.

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

 a) Kde je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva: - ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby, právo na výmenu vládneho tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerne. - ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vládneho tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľne chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovne vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chyb vec riadne užívať̌. Za opätovne vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším pocitom chyb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu, - ak ide o iné vady neodstrániteľne a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny

b) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dni odo dna uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.. Lehotu 30 dni je možne po uplatnení reklamácie predlžiť̌ po dohovore so spotrebiteľom – takéto predlženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhu.. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý́ je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný́ zákonník.

c) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

d) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

e) Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomne potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, clo je jej obsahom, aký́ spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný́ a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný́ ihneď); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

f) predávajúci ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dni odo dna uplatnenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, pripadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

g) Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať̌ najneskôr do 30 dni po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložene skutočne a účelne.

2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Článok VI.

Záverečne ustanovenia

Tento reklamačný́ poriadok je platný́ od 1.1.2020. Tento reklamačný́ poriadok je k dispozícii ako dokument na Orokids.sk.


Produkt bol úspešne pridaný do porovnania produktu!